Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

"ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΥΝΟΧΩΡΙ ΜΑΣ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΣ"


                                                         


       ΓΙΑ TO ΒΟΥΝΟΧΩΡΙ ΜΑΣ ΜΕΣΣΑΝΑΓΡΟΣ                          
   Αληθώς θά ήταν μια μεγάλη ή μάλλον εγκληματική παράλειψη, μιας πού                            
       εορτάζουμε τα τριάντα χρόνια της σταδιοδρομίας της Ροδιακής Μεσσαναγρενής                
Αδελφότητας μας ό «ΤΑΞΙ ΑΡΧΗΣ», εάν δέν αφιερώναμε μερικές γραμμές για                       
το χωριό πού μας έγέννησε και μάς έφώναξε το«καλώς ώρίσατε», και για το                                  
χωριό που μάς έμαθε το αλφάβητο.   Γιατί εκείνο το αλφάβητο ήταν ή πρω-                                   
ταρχική αιτία του νά φανοΰμεν και έμεϊς χρήσιμοι στας άνάγκας του τόπου                                 
 τής γεννήσεως μας.   
        Διότι τό αλφάβητο είναι οι πρώτες βάσεις και τα πρώτα θεμέλια τής προ-   
 όδου και του πολιτισμού.   
   Το χωριό μας Μεσσαναγρός είναι Ιστορικό, διότι «Μεσσαναγρός» στο                                       
     σαίωνα έσήμαινε «προνομιούχο». Μέ άλλα λόγια τό χωριό μας κατεϊχεν έξέ-                     
     χουσα θέση μεταξύ των άλλων γειτονικών χωριών, Έβγαλες, Άϊφανιά, Θα, 
      και Πήμαχο.               
                                                                        
           Και απόδειξη τρανή είναι ¨οτι το χωριό μας Μεσσαναγρός ύπεραμΰνθηκε                  
      με όλα του τα μέσα να μη υποδουλωθεί στους επιδρομείς και καταστραφεί όπως            
      τα ανωτέρω χωριά, πού σήμερον είναι τίποτε άλλο παρά ένας σωρός από               
      ερείπια.                      
   Φαίνεται πώς έχουσιν δίκαιον τα κοντινά χωριά Λαχανιά, Κατταβιά, Άρ-                                      
 νίθα, Βάτι, και Γεννάδη, νά μας άποκαλοΰσιν «Κλαΐτες», και ότι ή Τουρκική                                                 Κυβέρνησις έκαμε πάνω από εκατό χρόνια να μας ανακάλυψη ...
           Αλλά ή πραγματικότης ήταν, ότι τό Μεσσαναγρός πάντοτε έζητοΰσε όπως                                  
      κρατήση την προνομιούχο θέση πού κατεϊχεν από τον 13ον αιώνα προ Χριστού.
   Σύμφωνα με το διάταγμα του Μεγάλου Μαΐστρου Battista Orsini, το όποιο
 εξεδόθη τό 1474, τα χωριά Έβγαλες, Άϊφανιά, και Θά ύπήρχον, διότι άναφέ-                               
      ρει πώς αυτά τα χωριά ημπορούσαν νά φρουρηθούν στο κάστρο τής Λαχανιάς,
      ενώ τα χωριά Μεσαναγρός και Βάτι στο κάστρο της Κατταβιάς.
   Φαίνεται πώς τα Τοπάργια, το Πήμαχο και τα Λουργιά κατεστράφησαν προ        
     τής αναφερομένης χρονολογίας. 
                                                                                                                               
   Γι' αυτόν ακριβώς τον σκοπόν πρέπει όλα έμεΐς τα ξενητευμένα παιδιά της                                                                                                                          
      Μεσαναγροϋ, το όποιον χρονολογείται από τον 13ον αιώνα προ Χριστού, να                
      έργασθούμεν όπως δώσωμεν κάποιαν καλλίτερη και συγχρονισμένη ζωή στους
      εκεί κάτω συγχωριανούς μας, και έτσι μπορούμε να καλούμε τούς εαυτούς μας                      
      Ροδίτες Μεσσοναγρενούς.
"Αη μου Γιώργη πού το Θα, και συ πού τη Σκολώνα,
φύλαέ μας την Μεσσοναγρό, την Μαρμαροκολώνα.
                                                                                                        ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΗΛΛΗΡΗΣ      
Βαλτιμώρη, Μδ., 1952
Προς την Ροδιακήν Μεσσαναγρενήν Αδελφότητα


Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

"ΑΝΑΣΚΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ"                                                Ανασκαλίζοντας τα αρχεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσαναγρού

Με την ευκαιρία των εκλογών του Πολιτιστικού Συλλόγου, που θα γίνουν στις 13  Γενάρη ,στις 19.00 η ώρα στο Ακταίο, ανασκαλίσαμε τα αρχεία του Συλλόγου και σας ξαναθυμίζουμε ορισμένα γεγονότα από την ιστορία του.
    Την περίοδο  1982-1983 το Διοικητικό συμβούλιο απαρτίζετο από τους κ. 1) Καραγιάννη Γιάννη, Πρόεδρο, 2) Ματθαίο Βασίλειο ,3)Γιωργά Γεώργιο, 4) Γεωργίαδη Κάλλιστο ,5) Αθανασά Γιάννη ,6) Καραγιάννη  Γιάννη του Ευάγγελου και  7) Στεφανάρα Κων/νο.
     Τα πιο σημαντικά γεγονότα την περίοδο αυτή είναι.
1) Κατασκευάστηκαν τα κελιά του Αγίου Θωμά και μια τουαλέτα . Δαπανήθηκε το ποσό των 285.000 δρχ. .Εργολάβος ο κ. Στάθης Καραγιάννης ,από την Απολακκιά.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο ,ανακήρυξε Μεγάλο Ευεργέτη του Συλλόγου ,τον αείμνηστο γιατρό μας Καραγιάννη Αθανάσιο ,για τις δωρεές του προς το Σύλλογο ,πάνω από 100.000 δρχ.
3) ΄Αρχισε να κατασκευάζεται το γήπεδο του χωριού και ο Σύλλογος διέθεσε το ποσό των 100.000 δρχ. ,ως πρώτη προσφορά.
4)  Με το ποσό των 50.000 δρχ. που διέθεσε ο Σύλλογος ,έγινε η επέκταση του Νεκροταφείου.
   Σε άλλες αναρτήσεις ,θα σας αναφέρουμε και άλλα γεγονότα.

                                                                                


Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

"ΠΩΣ ΙΔΡΥΘΗΚΕ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ"

                                                     
Πώς ιδρύθηκε ο Πολιτιστικός Σύλλογος  Μεσαναγρού    Από τη στιγμή που αρκετοί κάτοικοι του Μεσαναγρού κατοικούσαν στην πόλη της Ρόδου , γεννήθηκε η ανάγκη να δημιουργηθεί  ένας Σύλλογος, που θα ενώνει τους  Μεσαναγρενούς της πόλης .΄ Εγιναν πολλές προσπάθειες και συγκεντρώσεις   και 28 άνθρωποι αποφάσισαν να δημιουργήσουν Πολιτιστικό Σύλλογο και αυτοί υπέγραψαν και το καταστατικό το 1978.
  Η επωνυμία του Συλλόγου είναι « Σύλλογος Μεσαναγρενών  Ρόδου  ¨ο Ταξιάρχης¨» ,έδρα η πόλη της Ρόδου και περιφέρεια το νησί της Ρόδου. Σκοποί του Συλλόγου ,η μελέτη των προβλημάτων ,η προστασία του περιβάλλοντος  και η σύσφιγξη των σχέσεων ανάμεσα στους καταγόμενους από το Μεσαναγρό ,οπουδήποτε και αν κατοικούν.
    Η πρώτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 28  Απριλίου 1980  ,με θέμα αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου. Από τα 70 εγγεγραμμένα μέλη προσήλθαν στη Γενική Συνέλευση 38 , εκλέχτηκε  τριμελής εφορευτική επιτροπή  από τους κ. 1) Δημήτριο Καραγιάννη ,ως Πρόεδρο 2) Στυλιανό Καραγιάνη ,Γραμματέα και 3) Τριαντάφυλλο Μήτρο ,ως μέλος,
   Υποψήφιοι για το Δ.Σ. ήταν .1)Τσαμπίκος  Καραγιάννης  2)Ιωάννης Ιωαννίδης 3)Σόλων Βαλασάκης  4)Μιχαήλ Ελευθερίου 5)  Ιωάννης Καραγιάννης  6)Παναγιώτης Καραγιάννης 7) Κώστας Στεφανάρας 8) Κάλλιστος  Γεωργιάδης 9) Γεώργιος Γιωργάς.
    Υποψήφιοι για την εξελεκτική επιτροπή. 1) Μόδεστος Αθανασάς  2) Πλάτων Βαλασάκης  3) Ηλίας Παπαντωνίου.
   Εκλέκτηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο οι 7 πρώτοι ,με πρώτο σε σταυρούς προτίμησης, τον κ.Τσαμπίκο  Καραγιάννη , με 38 σταυρούς.
    Στις 5 Μαϊου 1980 συνήλθαν οι εκλεγμένοι για το Δ.Σ. ,για να εκλέξουν Πρόεδρείο. Αυτό είναι και το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Πρόεδρος εκλέχτηκε  ο κ. Τσαμπίκος Καραγιάννης , Αντιπρόεδρος ο κ. Ιωάννης Ιωαννίδης , Γραμματέας ο κ. Ιωάννης Καραγιάννης ,Ταμίας ο κ. Κων/νος  Στεφανάρας  και μέλη .οι κ. Σόλωνας Βαλασάκης , Μιχαήλ Ελευθερίου  και Παναγιώτης Καραγιάννης.
   Από το 1980 ο Σύλλογος έχει προσφέρει πολλά στο χωριό .Υπήρχαν περίοδοι που είχε δείξει μεγάλη δραστηριότητα  και αντίθετα.

                                                                     


Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

" ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ"                                                                    
Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

"ΕΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ -ΑΡΧΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ"

                                                                 


ΑΝΑΣΚΑΛΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ

                   ΕΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ  ΧΩΡΙΟ

Μεσαναγρός –Του Ανταποκριτού μας

Κατόπιν υπερεικοσαειμέρου εντατικής γεωργικής εργασίας , προς εκτέλεσιν  της οποίας εκινητοποιήθησαν προς όλας τας κατευθύνσεις , όλαι αι εγχώριαι δυνάμεις, έληξε αισίως ο δι ειδικών μηχανημάτων  ενεργούμενος πλέον αλωνισμός των σιτηρών, στην μικράν μεν  και ολιγάριθμον , αλλά μεγάλην εις  δημιουργικήν δράσιν και ενέργειαν Κοινότητα Μεσαναγρού.

Το αλωνιστικόν συγκρότημά της ,αξιοζήλευτος επίδειξης κατακτηθείσα εσχάτως , δια της αγαστής συμπνοίας και αλληλεγγύης  των φιλοπροόδων μελών του αυτόθι σφύζοντος Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού , παύει πλέον  από του να δονή την ατμόσφαιραν με τους εκκωφαντικούς βόμβους  του και εισέρχεται την περίοδον της ησυχίας και της αναμονής.

Οι κάτοικοι ικανοποιημένοι από την πλουσίαν εφετεινήν εσοδείαν τους, ζωηροί και εύθυμοι  ,με το χαμόγελο στα χείλη και με τη φλόγα της δουλειάς στην καρδιά, ξαποσταμένοι πια από τους κόπους και τους μόχθους τους καταβληθέντας δια την συγκομιδήν  και εναποθήκευσιν του πολυτίμου θησαυρού των , επαναλαμβάνουν μετά; ζέστης και προθυμίας τας συνηθισμένας  εποχιακάς των ασχολίας.

Η ζωή και η κίνησης , τα δύο ταύτα κίνητρα προόδου, βαδίζουν χειροπιαστά επί της λεωφόρου, προς τον σκοπόν να επιτευχθεί μελλοντικώς ανώτερον πνευματικόν και βιωτικόν επίπεδον.

« Η ζωή με την ζωήν και δια την ζωήν »λέγει κάποιος μεγάλος παιδαγωγός και η αρχή αύτη εφυτεύθη εις το ευλογημένο τούτο χωριό. ΄Εν εύγε λοιπόν οφείλεται στους αγρότας του μικρού τούτου συνοικισμού της υπαίθρου, όχι μόνον δια την φιλεργίαν και την δραστηριότητά των ,αλλά και δια το προοδευτικόν των πνεύμα , το οποίον πράγματι τους ώθησεν να επιτελέσουν εντός της τελευταίας πενταετίας κοινωφελή έργα ,προκαλούντα την έκπληξην και τον θαυμασμόν των διαφόρων επισκεπτών  ,επισύροντα συνάμα και τον δίκαιον έπαινον.

  Από την Εφημερίδα Ροδιακήν –Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 1951 –Η ΄Υπαιθρος της Ρόδου