Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

"ΕΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ -ΑΡΧΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ"

                                                                 


ΑΝΑΣΚΑΛΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ

                   ΕΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ  ΧΩΡΙΟ

Μεσαναγρός –Του Ανταποκριτού μας

Κατόπιν υπερεικοσαειμέρου εντατικής γεωργικής εργασίας , προς εκτέλεσιν  της οποίας εκινητοποιήθησαν προς όλας τας κατευθύνσεις , όλαι αι εγχώριαι δυνάμεις, έληξε αισίως ο δι ειδικών μηχανημάτων  ενεργούμενος πλέον αλωνισμός των σιτηρών, στην μικράν μεν  και ολιγάριθμον , αλλά μεγάλην εις  δημιουργικήν δράσιν και ενέργειαν Κοινότητα Μεσαναγρού.

Το αλωνιστικόν συγκρότημά της ,αξιοζήλευτος επίδειξης κατακτηθείσα εσχάτως , δια της αγαστής συμπνοίας και αλληλεγγύης  των φιλοπροόδων μελών του αυτόθι σφύζοντος Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού , παύει πλέον  από του να δονή την ατμόσφαιραν με τους εκκωφαντικούς βόμβους  του και εισέρχεται την περίοδον της ησυχίας και της αναμονής.

Οι κάτοικοι ικανοποιημένοι από την πλουσίαν εφετεινήν εσοδείαν τους, ζωηροί και εύθυμοι  ,με το χαμόγελο στα χείλη και με τη φλόγα της δουλειάς στην καρδιά, ξαποσταμένοι πια από τους κόπους και τους μόχθους τους καταβληθέντας δια την συγκομιδήν  και εναποθήκευσιν του πολυτίμου θησαυρού των , επαναλαμβάνουν μετά; ζέστης και προθυμίας τας συνηθισμένας  εποχιακάς των ασχολίας.

Η ζωή και η κίνησης , τα δύο ταύτα κίνητρα προόδου, βαδίζουν χειροπιαστά επί της λεωφόρου, προς τον σκοπόν να επιτευχθεί μελλοντικώς ανώτερον πνευματικόν και βιωτικόν επίπεδον.

« Η ζωή με την ζωήν και δια την ζωήν »λέγει κάποιος μεγάλος παιδαγωγός και η αρχή αύτη εφυτεύθη εις το ευλογημένο τούτο χωριό. ΄Εν εύγε λοιπόν οφείλεται στους αγρότας του μικρού τούτου συνοικισμού της υπαίθρου, όχι μόνον δια την φιλεργίαν και την δραστηριότητά των ,αλλά και δια το προοδευτικόν των πνεύμα , το οποίον πράγματι τους ώθησεν να επιτελέσουν εντός της τελευταίας πενταετίας κοινωφελή έργα ,προκαλούντα την έκπληξην και τον θαυμασμόν των διαφόρων επισκεπτών  ,επισύροντα συνάμα και τον δίκαιον έπαινον.

  Από την Εφημερίδα Ροδιακήν –Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 1951 –Η ΄Υπαιθρος της Ρόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου