Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

" Η ΚΑΣΣΑ "                                                       
                                                                      Η  Κάσσα

                                       ……………………..

 Μπορεί οι Τούρκοι να έκαναν 100 χρόνια να βρουν το Μεσαναγρό , οι κάτοικοι του χωριού όμως εδημιούργησαν μηχανισμούς για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να διαφυλάξουν την ελευθερία τους και να ζήσουν ανεξάρτητοι.΄Ετσι ίδρυσαν την « Κάσσα».
    Η Κάσσα, ήταν αγροτικό πιστωτικό ίδρυμα και σκοπόν είχε  να παρέχει τρόφιμα,  σιτάρι και να βοηθάει όσους χωριανούς είχαν ανάγκη. Η Κάσσα, διέπετο από κανόνες και εδιοικείτο από Συμβούλιο που αποτελείτο από διαλλεκτά πρόσωπα της κοινωνίας . Κάθε Μεσαναγρενός αγρότης ήταν υποχρεωμένος να συνεισφέρει στο ταμείο της Κάσσας ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες. Αυτοί που μπορούσαν πολλά και οι άλλοι λίγα. Οι εισφορές εκανονίζοντο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάσσας και από τους γέρους του χωριού. ¨Ολοι ήταν ευχαριστημένοι και κανένας δεν αδικείτο. Στο Ταμείο της Κάσσας υπήρχαν περί τα χίλια τουρκικά κιλά σιταριού .
    Οι οικογένειες του χωριού που  τα σπαρτά τους δεν απέδωσαν ,έπαιρναν το αναγκαίο σιτάρι για να ζήσουν και να σπείρουν και το επέστρεφαν όταν όλα πήγαιναν καλά. Η  Κάσσα έπαψε να λειτουργεί όταν έφυγαν οι κατακτητές , αλλά εξεπλήρωσε το σκοπό της .

            Πέραν από την ενίσχυση των αδυνάτων ,οι παλιοί Μεσαναγρενοί ,είχαν σε υψηλό επίπεδο την  αλληλεγγύη. Στο θέρρος ,στη σπορά κλπ ,που οι εργασίες έπρεπε να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και κάποιοι   δεν προλάβαιναν τους χρόνους και θά πάθαιναν ζημιές, όσοι τέλειωναν πρώτοι πήγαιναν και βοηθούσαν αυτούς που είχαν ανάγκη και ιδιαίτερα τους συγγενείς .
      Σε εργασίες για την εκκλησία ,όπως καθαρισμός της εκκλησίας , μάζεμα ελιών του Ταξιάρχη ,σύσσωμο το χωριό έπαιρνε μέρος.