Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

" Καθορισμός ορίων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Μεσαναγρού"

Δημοσιεύουμε έγγραφο του 1987 που αφορά το Μεσαναγρό.

Αριθ. ΧΟΠ/ΕΠΑ 390
Καθορισμός ορίων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Μεσαναγρού
Κοιν. Μεσαναγρού Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου και κατηγορία αυτού

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΙ 181Δ/3.5.1985) «περί τόπου καθορισμού ορίων οικισμού
της χώ­ρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».
2 .Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα
πλαίσια του προγράμμα­τος των ανοικτών πόλεων που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών .
3 .Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους αναφερομένους
μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ.
4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής της ΕΣΥΕ.
5. Την υπ' αριθ. 6/1 /19.8.87 γνωμοδότηση του Συμβου­λίου ΧΟΠ του Νομού.
6. Την υπ' αριθ. 18/1986 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μεσαναγρού.
7. Το γεγονός ότι ο οικισμός Μεσαναγρός έχει χαρακτηρισθεί παραδοσιακός με το Π.Δ. 19.10.78 (ΦΕΚ 394 Δ),
αποφασίζουμε:
Κατατάσσουμε τον οικισμό στην κατηγορία ούτε περαστικός, ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός , αξιόλογος,
στάσιμος, μεσαίος.
2 .Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Μεσαναγρού όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας τοπογραφικό σχεδιάγραμ­μα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου.
3. Ως προς τους όρους δόμησης εφαρμόζεται το άρθρο 9 παρ. 3 του Π.Δ. 24.4./3.5.85 (ΦΕΚ 181 Δ) όπως
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 20/30.8.85 (ΦΕK 414).
4. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του Οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό
τοπογραφικό διά­γραμμα από το Τμήμα Πολ/μίας & IIΕ της Νομαρχίας ώστε να εξα­σφαλίζεται η συνέχεια των
υπαρχόντων Κοινοχρήστων χώρων και η δη­μιουργία νέων Κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 τoυ από 24.4.1985 Π. Δ/τος.
β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.
Κατά τα λοιπά ισχύoυv τα οριζόμενα στο Π. Δ/γμα της 24.4.1985 (ΦΕΚ 181 Δ/3.5.1985).
γ) Εφαρμόζονται όλες οι ενδείξεις του συνημμένου δελτίου αρχιτ. αναγνώρισης.
Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 28 Αυγούστου 1987
Ο Νομάρχης
Ι..ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ