Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

" Ανασκαλίζοντας τα αρχεία των Εφημερίδων ,για το Μεσαναγρό.-Ηλίας Καραγιάννης ,Πρόεδρος Μεσαναγρού" ,Ηλίας Καραγιάννης ,Πρώτος Πρόεδρος του Μεσαναγρού, μετά την απελευθέρωση."
                                                               Από σήμερα θα σας παρουσιάζουμε άρθρα από Παλιά φύλλα Εφημερίδων ,που αφορούν το Μεσαναγρό. " Ανασκαλίζοντας τα αρχεία των Εφημερίδων για το Μεσαναγρό" ,θα λέγεται η στήλη μας. Θα μάθουμε πώς ήταν η κατάσταση στο χωριό ,τα έργα που γίνονταν , εκδηλώσεις ,διαφορές, κοινωνικά και γενικά ,ότι το αφορά.
Σήμερα ξεκινάμε με τη νεκρολογία  ,για τον Πρώτο Πρόεδρο του χωριού μετά την απελευθέρωση , τον  αείμνηστο Ηλία Καραγιάννη ,που τυγχάνει να είναι και πατέρας μου. Ευχαριστώ τον κ. Γ.Θ.Γεωργιάδη ,Διευθυντή του Νοσοκομείου τότε ,που δημοσίευσε  τη νεκρολογία αυτή.ΑΝΑΣΚΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ
    
   ΗΛΙΑΣ  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ  ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ
                                                         
                                                       ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

Προ ημερών απέθανε εις το Νοσοκομείο ,εις νεαρωτάτην ηλικίαν,ο Πρόεδρος της Κοινότητος Μεσαναγρού ,ο αείμνηστος  Ηλίας Καραγιάννης  ,του οποίου ο πρόωρος ,απρόοπτος θάνατος ,εβύθισεν εις άφατον πένθος ,όχι μόνο όλους τους κατοίκους του χωριού Μεσαναγρού ,αλλά και όλους οι οποίοι τον είχαν γνωρίσει .Και δικαίως ,διότι ο αποθανών πεπροικισμένος από μεγάλην αγαθότητα ,καλοσύνην και ευφυία και δραστηριότητα , ήτο συμπαθέστατος και αγαπητός εις όλους τους κατοίκους του Μεσαναγρού και κατά το πενταετές διάστημα κατά το οποίον ήτο εν συνεχεία Πρόεδρος της Κοινότηος , έκαμε πολλά κοινωφελή έργα και υπήρξε  ο πρωτοπόρος και πρωτεργάτης πάσης προόδου και πάσης προωθήσεως της Κοινότητός του ,εις την οποίαν με την πρωτοβουλίαν και με την ανιδιοτελή προσωπικήν του δραστηριότητα και συμμετοχή του ,εγένοντο ουκ ολίγα έργα τα οποία αναλόγως των πολλών δυσχερειών που παρεμβάλλονται  πάντοτε εις μικράς Κοινότητας , ως η Κοινότης Μεσαναγρού και κυρίως  αναλόγως της οικονομικής  κατάστασης ,πρέπει να  χρησιμεύσουν ως παράδειγμα  προς μίμηση όχι μόνο εις τους προορισμένους να συνεχίσωσι το κοινωφελές έργον του αποθανόντος ,αλλά και εις άλλους Προέδρους άλλων Κοινοτήτων.
   
      Ούτω δια  της πρωτοβουλίας του και δια της ακαμάτου δραστηριότητάς του ,οι δρόμοι του χωρίου ελιθοστρώθησαν , δενδροφυτευθέντες  εις πολλά σημεία ,άλλοι οδοί εις ανώμαλα εδάφη διηνοίχθησαν , διευκολύνοντες κατά πολύ τας γεωργικάς ασχολίας των κατοίκων. Πολλά δε κοινοτικά ιδρύματα επεσκευάσθησαν , ως η Λέσχη , το Σχολείον , το Υδραγωγείον ,η πλατεία του χωριού διηυρύνθη  και πολλαί υποθέσεις γεωργικής και κτηνοτροφικής φύσεως ερρυθμίσθησαν τη επιμελεία και τη επεμβάσει του.

     Η αγαθότητά του δε , φυσική του ευγένεια  και α λοιπά καλά προσόντα του,δεν είλκυον μόνον τους συγχωριανούς του ,εις τους οποίους ήτο πολύ αγαπητός και οι οποίοι πί τω θανάτω του ελυπήθησαν κατάκαρδα και τον ετίμησαν με πόνον και συγκίνησιν ,κηδεύσαντες αυτόν πανδήμως  και αποχαιρετήσαντες τον μεταστάντα  καλόν Πρόεδρόν των  δια του διδασκάλου του χωρίου κ. Β.Μπίλλη, εκφωνήσαντες συγκινητικώτατο λόγον ,αλλά είλκυον επίσης και εκείνους οι οποίοι πρώτην φοράν επεσκέπτοντο το χωρίον Μεσαναγρός  ,ωςσυνέβη και εις ημάς  όταν μετέβημεν εκεί δια το Νοσοκομείον ,όπου τον εύρομεν ευγενέστατον ,πρόθυμον  με διάχυτον καλοσύνην και με καταφανή ενεργητικότητα.

  Λυπηθέντες όθεν και ημείς  κατάκαρδα ,δια τονπρόωρον θάνατον ενός τόσον καλού ανθρώπου και καλού Δημάρχου ,εκφράζουμε θερμά συλληπητήρια εις την οικογένειάν του και εις ολόκληρον την Κοινότητα Μεσαναγρού.

                                                           Γ.Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ


Από την Εφημερίδα Ροδιακή . Δευτέρα  16 Οκτωβρίου 1950