Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

'' ΑΡΧΊΖΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ"                                                                            


« ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ –ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ »

Μετά από πολλές γραφειοκρατικές καθυστερήσεις , επιτέλους ήρθε  από το Υπουργείο ΑΓΡ. ΑΝ. ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ,η απόφαση για την έγκριση υπογραφής σύμβασης  ποσού 137.077,48 Ε + 21.932,40 Ε μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του αναδόχου « Κάσδαγλης Χριστόφορος και ΣΙΑ Ε.Ε.» ,ο οποίος  κρίθηκε μειοδότης.

    Η απόφαση αφορά το Μουσείο Μεσαναγρού και λύνει τα χέρια του Δήμου και του   αναδόχου, για να αρχίσουν οι εργασίες στο Μουσείο. Ο Δήμος δεσμεύεται ότι το έργο θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται στην σχετική απόφαση ένταξης του έργου.

  Το έγγραφο έχει Αρ,Πρωτ.19996/25-10-2013 του  Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

    Σημειώνεται ότι αυτό είναι το πρώτο μέρος του έργου και θα ακολουθήσει το δεύτερο ,που αφορά τον εξοπλισμό του Μουσείου. Πιστεύουμε οι γραφειοκρατικές διαδικασίες να είναι πιο σύντομες ,ούτως ώστε το έργο να τελειώσει το 2015, όπως αναφέρεται στη Μελέτη.

    Πιστεύουμε ότι σύντομα θα αρχίσουν οι εργασίες.