Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

"Οι Μεσαναγρενοί μετανάστες της Αμερικής"



Προς τη Ροδιακή Μεσαναγρενή Αδελφότητα εν Αμερική « Ο Ταξιάρχης» (2)


Αξιότιμοι Κύριοι
Υπείκοντες στην επιτακτική και αναπόσπαστη υποχρέωση στέλλομεν αδελφικούς χαιρετισμούς όλων των μελών του Συνεταιρισμού ,ως και όλων των συγχωριανών μας προς υμάς και προς άπαντας τους Μεσαναγρενούς οπουδήποτε ευρισκομένους , δια το υπέρ της γενέτειρας του Μεσαναγρού επιδειχθέν και επιδεικνυόμενον ενδιαφέρον.
Οι ευγενικές σας προσπάθειες προς εξύψωση του πνευματικού , υλικού και ηθικού επιπέδου των συγχωριανών μας ,οι αγαθοεργοί σκοποί τους οποίους επιδιώκετε , το αμέριστον και ειλικρινές ενδιαφέρον το οποίον πάντοτε επιδεικνύετε και προ παντός οι αγαθές σας προθέσεις δια την εκπλήρωση των οποίων το παν καταβάλλετε , εμπνέουν εις τας καρδίας μας αισθήματα απέίρου αγάπης και εκτιμήσεως.
Ας είσασθε βέβαιοι ότι μετά μεγάλου ενδιαφέροντος παρακολουθούμε και θέλουμεν παρακολουθεί με ζήλον τας ενεργείας σας ,τας δράσεις και προσπαθείας σας για τη μικρή γωνιά της γεννήσεώς σας.

Ο Δήμαρχος Ο Πρόεδρος του Γεωργικού Συνεταιρισμού

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΤΕΝΟΣ Τ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

O Γραμματέας Ο Διευθυντής του Σχολείου

Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΜΠΙΛΛΗΣ