Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Ανασκαλίζοντας τα αρχεία των εφημερίδων για το Μεσαναγρό-Νέα της υπαίθρου"

                                                        
                                                           




                   ΑΝΑΣΚΑΛΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ


                                              Νέα της  Υπαίθρου

ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΣ---Διετάχθη υπό της ΤΥΔΚ μηχανικός να μεταβεί   εις Μεσαναγρό , προκειμένου να προβεί  εις μελέτην και χάραξιν του υδραγωγείου της Κοινότητος.

ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ----Χθες ο Πρόεδρος της Κοινότητος Μονολίθου ,επεσκέφθη  εις Ρόδο  διαφόρους υπηρεσίας  και επέλυσε  ζητήματα της κοινότητός του.

Από Εφημερίδα   Ροδιακή –Τετάρτη 6 Απριλίου 1956

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΚΙΑΔΙ-----   Πανήγυρις
Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών Προσκυνητών ,ότι την 8ην  Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει η ιστορική Μονή Σκιάδι κειμένη εις ωραίαν και μαγευτικήν τοποθεσίαν.Η συγκοινωνία θα εκτελεστεί δια των Λεωφορείων  ΡΟΔΑ , τα οποία με τον νέον δρόμον φτάνουν  μέχρι της Μονής.

Από την Εφημερίδα Ροδιακή—Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 1951