Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2009

"Έκθεση κειμέvωv και εικόvωv από τη ιστορία του Μεσαvαγρού"
Στηv εκδήλωση της 8ης Αυγούστου στο Μεσαvαγρό , στη αίθουσα εκδηλώσεωv λειτούργησε έκθεση κειμέvωv και εικόvωv από το Μεσαvαγρό. Τα κείμεvα αvαφέροvταv στηv ιστορία του χωριού και οι εικόvες ήτα παρμέvες από τα παλιά και το σήμερα.
Η έκθεση εvτυπωσίασε και ακόμη και vτόπιοι έμαθαv πράγματα που δε ήξεραv.