Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

" Το Μουσείο Μεσαναγρού εντάχθηκε σε πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης-2ο Μέρος"

" Το κτήριο του Μουσείου στην είσοδο του χωριού "
Σας παρουσιάζουμε το 2ο μέρος του εγγράφου του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης μεΑΡ.Πρωτ. 6364/7-5-2012, που εντάσσει το Μουσείο Μεσαναγρού σε πρόγραμμά του. Ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο Ρόδου και φίλο του χωριού Μανόλη Σαββή ,για την αποστολή του εγγράφου και για το διαχρονικό ενδιαφέρον του .
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
Κωδικός Πράξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.) :
Κωδικός ΠΔΕ πράξης: Κωδικός ΣΑ: 282/8
Κωδικός πράξης ΣΑ:
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Κωδικός Δικαιούχου (από το Ο.Π.Σ.Α.Α.):
Φυσικό αντικείμενο της
πράξης:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, με αναφορά στα βασικά
τεχνικά / λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά της.
Το έργο αφορά στη διαμόρφωση υφιστάμενου διώροφου κτιρίου που
βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Μεσαναγρού στο νησί της Ρόδου, με σκοπό να
χρησιμοποιηθεί ως Πολιτισμικό Εκθετήριο, λαογραφικής, αγροτικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς των οικισμών της Νότιας Ρόδου.
Το κτίριο κτίστηκε την περίοδο 2006-2008 με χρηματοδότηση του Υπουργείου
Αιγαίου, αλλά δεν ολοκληρώθηκε μέχρι σήμερα, λόγω έλλειψης πιστώσεων.
Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τον παραπάνω σκοπό προβλέπονται οι
παρακάτω εργασίες:
Εργασίες επιχρισμάτων οροφής
Επίστρωση δαπέδων με πλακίδια
Μικρής έκτασης αλλαγές στη εσωτερική διαρρύθμιση που θα εξυπηρετούν
τη λειτουργικότητα του κτηρίου
Τοποθέτηση εσωτερικών και εξωτερικών θυρών και σταθερών υαλοστασίων
Τοποθέτηση ειδών υγιεινής.
Τοποθέτηση πριζοδιακοπτών.
Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού
Εγκατάσταση συστήματος κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (cctv),
Εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης, συσκευές αυτοκατάσβεσης
(Ponpets), πυροσβεστήρες CO2
Προμήθεια και Εγκατάσταση συστήματος ήχου και αναγγελιών
Προμήθεια και Εγκατάσταση συστήματος δικτύου υπολογιστών,
Φωτισμός
Κλιματισμός
Τηλεφωνικό δίκτυο
Εγκατάσταση συστήματος παθητικού και εξαναγκασμένου εξαερισμού, με
όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις, κανάλια οδεύσεων και πίνακες.
Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα
Προμήθεια Προθηκών εκθετηρίου,
Προμήθεια Επίπλων
Προμήθεια Εξοπλισμού πληροφορικής,
Προμήθεια Φωτογραφικού εξοπλισμού
Προμήθεια Τηλεοράσεων και συστήματος προβολών.
Από άποψη λειτουργίας το εκθεσιακό σκηνικό θα βασίζεται κυρίως σε
ψηφιακό αρχειακό υλικό και θα προβάλλει τον λαϊκό πολιτισμό της περιοχής έτσι όπως
πορεύτηκε μέσα στο χρόνο με χρήση φυσικών και ψηφιακών διαδραστικών εφαρμογών.
Επίσης θα βασίζεται και σε περιορισμένου αριθμού αντικείμενα τα οποία θα
παραχωρηθούν από τους κατοίκους του χωριού.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου)
Κτίριο και εξοπλισμός Πολιτισμικού Εκθετηρίου λαογραφικής, αγροτικής
και πολιτιστικής κληρονομιάς
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται από την
01/12/2011 έως την 31/12/2013.
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015
ΑΔΑ: Β49ΚΒ-ΤΝΥ
Ε.Υ.ΕΦ. – Ανταγωνιστικότητα -Μονάδα Β3 - Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» 5/6
Δημόσια Δαπάνη Της Πράξης
Κωδικός Κατηγορίας Δαπανών Δημόσια Δαπάνη
Συγχρηματοδοτούμενη
Δημόσια Δαπάνη
Δαπάνες 300.000,00 (1) 300.000,00 (1)
Φ.Π.Α. 23% 48.000,00(2) 0,00 (2)
ΣΥΝΟΛΟ
348.000,00
(Α=(1)+(2))
300.000,00
(Β= '31)+(2))
Άλλες Δαπάνες (π.χ.
Συμπληρωματικές Συμβάσεις κ.α.)
………..………(3) ….…………(3)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
348.000,00
(ΣΑ=(Α)+(3))
300.000,00
(ΣΒ=(Β)+(3))
Η πράξη περιλαμβάνει τα υποέργα :
1. «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» με συνολικό προϋπολογισμό 169.997,97 € (ποσό με
Φ.Π.Α.) και επιλέξιμη συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 146.549,97 €.
2. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με συνολικό
προϋπολογισμό 178.002,00 € (ποσό με Φ.Π.Α.) και επιλέξιμη συγχρηματοδοτούμενη
Δημόσια Δαπάνη 153.450,00 €.
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η Δημόσια και Κοινοτική Συμμετοχή τ ης π ράξης π ρος ε γγραφή σ το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ανέρχεται σε 348.000,00 € (από τον παραπάνω πίνακα το ποσό ΣΑ) και επιμερίζεται
ως ακολούθως:
ΚΩΔ. Πράξης: 2012.. ……………
1: Προϋπολογισμός (σύνολο Α): 348.000,00 €.
Η πίστωση τρέχοντος έτους (2012) στο Π.Δ.Ε.
ανέρχεται σε 1,00
2: Προϋπολογισμός (άλλες δαπάνες): …………..€.
Η πίστωση τρέχοντος έτους στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε
……..€
Η ίδια δαπάνη (Συμμετοχή Δήμου) ανέρχεται σε: 0,00 €
Ο ΦΠΑ είναι / δεν είναι επιλέξιμος για συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.
Φορέας Χρηματοδότησης: Υ.Π.Α.Α.Τ - Δ/νση Προγραμματισμού και Γ.Δ.
Οργανισμός Πληρωμών: ΟΠΕΚΕΠΕ.
ΑΔΑ: Β49ΚΒ-ΤΝΥ
Ε.Υ.ΕΦ. – Ανταγωνιστικότητα -Μονάδα Β3 - Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» 6/6
Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο
Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος αυτής.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΙΒΑΡΗΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υ.Π.Α.Α.Τ. - Δ/νση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων
2. Οργανισμό Πληρωμών -ΟΠΕΚΕΠΕ
3. Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
4. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Π.Α.Α. 2007 – 2013
Περιφερειακό Γραφείο …………………….
…………………………………………………
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (ηλεκτρονικά)
1. Γραφείο Προϊσταμένου Ε.Υ.ΕΦ. Π.Α.Α.
2. Μονάδες Β3, Γ2