Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

" Ένταξη του Μουσείου Μεσαναγρού σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης"

" Το κτήριο του Μουσείου Μεσαναγρού στην είσοδο του χωριού"
Σας παρουσιάζουμε το 1ο μέρος του εγγράφου του Υπουργείου Γεωργικής Αναπτυξης , με το οπίο ανακοινώνεται η ένταξη του Μουσείου Μεσαναγρού σε πρόγρμμα του Υπουργείου, για ενημέρωσή σας. Αύριο θα σας παρουσιάσουμε το 2ο μέρος.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑ Β3
Αθήνα, 7 / 5 /2012
Αριθμός Πρωτ.: 6364
Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56
Ταχ. Κώδικας: 10441
Πληροφορίες : Μ. Κολοκυθά
Τηλέφωνο : 210 5218140
Φαξ : 210 5218172
E- mail : mkolokytha@mou.gr
Προς: ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ
Κοιν: Π.Δ
ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Δήμου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, στο Πρόγραμμα
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007 – 2013).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Ειδικός Γραμματέας
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010) και ισχύει κάθε φορά.
2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 6015/29-11-07 που αφορά την
έγκριση του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» όπως
ισχύει κάθε φορά καθώς και τις τροποποιήσεις του Π.Α.Α., που δεν απαιτούν
τροποποίηση της αριθμ. Ε(2007) 6015/29-11-2007, απόφασης της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση του Π.Α.Α.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1698/2005 για την στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως ισχύει κάθε φορά.
ΑΔΑ: Β49ΚΒ-ΤΝΥ
Ε.Υ.ΕΦ. – Ανταγωνιστικότητα -Μονάδα Β3 - Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» 2/6
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την
εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με
μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την με αριθμ. 8932/22-9-2008 (ΦΕΚ 2153/Β/16-10-2008) Απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» όπως έχει
τροποποιηθεί με την αριθμ. 11246/ 30-12-2009 (Φ.Ε.Κ. 14/15-01-2010) και με την αριθμ.
2049/20-4-2011 (Φ.Ε.Κ. 1183/9-6-2011) και ισχύει.
7. Την αριθμ. 399570/10.11.2001 (ΦΕΚ 1363/01 τΒ) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας «Σύσταση
Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης και θέσης Ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο Γεωργίας», όπως
συμπληρώθηκε με τις 229920/20.2.2002 (ΦΕΚ 233/02 τΒ) και 222822/6.5.2003 (ΦΕΚ 592/03
τΒ) όμοιες και όπως έχει μετονομαστεί σε Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων και
Υποδομών με το Ν. 3614/2007.
8. Την υπ αριθμ. 339621/7-12-09 (ΦΕΚ 516/ΥΟΔΔ/10-12-09 όπως αυτό διορθώθηκε με το
ΦΕΚ 523/ΥΟΔΔ/11-12-09) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διορίζεται ο Διβάρης Ευάγγελος
του Πανογιώργη στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο οποίος θα
προΐσταται των υπηρεσιών του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9. Την υπ` αριθμ. 271726/6-9-2010 (ΦΕΚ 1400/2010 τ.Β`) τροποποίηση της υπ` αριθμ.
280682/4-5-2009 α πόφασης τ ου Υ πουργού Α γροτικής Α νάπτυξης κ αι Τ ροφίμων
«Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής
Δ/νσης, Προϊσταμένους Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να
υπογράφουν με “Εντολή Υπουργού”».
10. Την αριθμ. Πρωτ. 135073/03-02-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/315/25-02-2011) με την οποία
τροποποιήθηκε η αριθμ. Πρωτ. 324005/9-9-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/1886/12-9-2008) με θέμα
«Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του
ΑΔΑ: Β49ΚΒ-ΤΝΥ
Ε.Υ.ΕΦ. – Ανταγωνιστικότητα -Μονάδα Β3 - Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» 3/6
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».
11. Τα συμπεράσματα των Επιτροπών Παρακολούθησης του Προγράμματος
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013», π ου α φορούν την έγκριση των
κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του
Π.Α.Α. 2007 – 2013 , όπως αυτά ισχύουν.
12. Την εγκύκλιο με αριθμό πρωτ. 51131/7-4-2009 «Οδηγίες για την διαδικασία πληρωμής
των Δημοσίων Έργων του Άξονα 3 του Π.Α.Α. 2007 – 2013».
13. Τον Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
14. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 έχει αλλάξει η ονομασία των Δήμων/
Κοινοτήτων με βάση την νέα Διοικητική Διαίρεση της Χώρας.
15. Τον Νόμο 3845/2010 « Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της
ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ 65/τ.Α/06 05 2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 4 (Αύξηση
Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης) και το άρθρο 7 (Έναρξη ισχύος).
16. Την με αριθμ. Πρωτ. 7800/20-7-2011 Επιστολή Ενημέρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας
Εφαρμογής - Ανταγωνιστικότητα του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007 – 2013» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 3 και συγκεκριμένα για τα Μέτρα 313, 321, 322, 323.
17. Την με αριθμ. Πρωτ. 2/144685/9-11-2011 αίτηση χρηματοδότησης πράξης του
Δικαιούχου προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Ανταγωνιστικότητα Μονάδα Β3
για την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 –
2013», με αριθμό πρωτ. 12851/14-11-11εισερχομένου της υπηρεσίας μας.
18. Το Δελτίο Ελέγχου Εκπλήρωσης των Κριτηρίων επιλογής της πράξης, σύμφωνα με το
οποίο η πράξη αξιολογήθηκε θετικά.
Αποφασίζει
την ένταξη της Πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Δήμου Ρόδου στον Άξονα Προτεραιότητας 3 και συγκεκριμένα στο
Μέτρο 323 του Π.Α.Α. 2007-2013.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( ΕΓΤΑΑ)
ΑΔΑ: Β49ΚΒ-ΤΝΥ